Zamknij

Zasiłek pogrzebowy z ZUS. Ile wynosi i komu przysługuje?

12.29, 08.06.2020 J.R
Skomentuj

Organizacja pogrzebu to nie tylko wielkie przeżycie emocjonalne, smutek i stres. To także sporo pracy włożonej, by “ostatnie pożegnanie” wypadło zgodnie z oczekiwaniami bliskich. Dlatego osoba, która pokryła koszty pogrzebu może liczyć na wypłatę zasiłku pogrzebowego. Podpowiadamy, ile wynosi oraz komu przysługuje zasiłek pogrzebowy oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby otrzymać pieniądze.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?  

Zasiłek przysługuje nie tylko członkowi rodziny, ale również pracodawcy, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła, domowi pomocy społecznej, osobie obcej pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu.

Do członków rodziny zaliczają się:

 • - małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • - rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • - rodzeństwo,
 • - dziadkowie,
 • - wnuki,
 • - dzieci własne, dzieci drugiego małżonka,
 • - dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • - inne niepełnoletnie dzieci wychowywane i utrzymywane,
 • - osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • - osoby, która była na emeryturze lub rencie,
 • - osoby, która była ubezpieczona w ZUS,
 • - osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową,
 • - osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.
 • - osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • - osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • - osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • - osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • - cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • - osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • - osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

Co istotne, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy dla członków rodziny wynosi 4000 zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Dla osoby obcej, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek trzeba koniecznie wypełnić wniosek. Chodzi o druk Z-12. (dla rolników KRUS SR-26).

Do wniosku trzeba dołączyć niezbędne dokumenty takie jak:

 • - akt zgonu,
 • - oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem),
 • - dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek (np. dowód osobisty, paszport),
 • - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego)
 • - zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY (Z-12)

Wniosek oraz dokumenty należy złożyć w dowolnej placówce ZUS. Można to zrobić osobiście, przez osobę upoważnioną, pocztą lub elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli wniosek zostanie złożony elektronicznie przez PUE ZUS, pozostałe dokumenty należy dostarczyć do ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub pocztą.

Do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego możemy upoważnić zakład pogrzebowy, który organizował pochówek. W takim przypadku ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Termin złożenia wniosku

Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy mamy 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie policji lub prokuratury albo inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyny uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%